فعالیتهای عمرانی

حالت نمایش
کلنگ زنی امتیازمحصول جزییات محصول

جدولگذاری جزییات محصول

جدولگذاری امتیازمحصول جزییات محصول
  • جدولگذاری در سطح شهر

آسفالت و بهسازی خیابان های سطح شهر جزییات محصول

آسفالت و بهسازی خیابان های سطح شهر امتیازمحصول جزییات محصول
  • آسفالت و بهسازی خیابانهای سطح شهر

موزاییک فرش پیاده رو جزییات محصول

موزاییک فرش پیاده رو امتیازمحصول جزییات محصول
  • موزاییک فرش پیاده رو

اصلاح و بهسازی خیابان نواب صفوی جزییات محصول

اصلاح و بهسازی خیابان نواب صفوی امتیازمحصول جزییات محصول
  • اصلاح و به سازی خیابان نواب صفوی