عملکرد واحد تاکسیرانی در ماه های اول سال 1395

تاریخ خبر: 1395/5/13

عملکرد واحد تاکسیرانی در ماه های اول سال 1395

.

1- صدور تعداد 97کارت شهری جهت وانت بارها وآژانسها

2- بازدید ورفع نواقص پروندهای رانندگان تاکسی 200مورد

3- تعویض تعداد 60 دستگاه  تاکسیهای فرسوده پیکان درون شهری  

4-  صدورتعداد 78 دفترچه کار جهت رانندگان مالک وکمکی

5- هماهنگی با نمایندگیهای مجاز ایران خودروصحنه وکنگاور جهت تعویض تاکسیها

6- معرفی به تعویض پلاک و نقل وانتقال تاکسی 24مورد

7-  معرفی به اماکن عمومی جهت اخذ مجوز 63مورد

8-برخورد با افراد مجرد وفاقد صلاحیت رانندگی تاکسی

9- تشکیل پرونده 60دستگاه تاکسی فرسوده ومعرفی به مراجع ذیربطجهت تعویض

10-هماهنگی وپیگیری ومعرفی تعویض ازطریق مرکز اقساط همدان

11- شیفت بندی تاکسیداران جهت اعیاد مختلف ومزار شهدا وشهرکهای اطراف

12-همکاری با پلیس راهور جهت ساماندهی تاکسیها واحداث خط ویژه خیابان بهشتی

13-صدور مرخصی 290مورد

14-شیفت نماز جمعه هر هفته 20دستگاه وکنترل ونظارت بر حضور آنها

15-صدرور کد مخصوص راننده جهت آژانسهای سطح شهر

16-معرفی افراد دارای صلاحیت جهت سرویس مدارس وصدور برچسب ایاب وذهاب

17-پیگیری معوقات تاکسیهای واگذاری از طرف شهرداری

18-رسیدگی به  شکایات ارباب رجوع از تاکسیداران

19-ساماندهی آژانسهای سطح شهر وکنترل ونظارت مستمر بر آنها بصورت صبح وبعداظهر

20-کنترل رانندگان آژانس جهت اخذ کارت شهری ونصب شطرنجی وبغل نویسی

21-معرفی تعداد 20نفر از رانندگان جهت بیمه تامین اجتماعی   

22-صدور دفترچه کار تاکسی وکارت شهری وانت وآژانس 181مورد

23-برگزاری کلاسهای توجیهی باحضور شهردار محترم جهت رانندگان تاکسی و مدیران آژانس

24-ساماندهی پروندهای وانت باری که از بیمه تاکسیرانی استفاده می کنند

25-همکاری با راهنمایی ورانندگی جهت ساماندهی تاکسیها وآژانسها وبرخورد با رانندگان متخلف

26- ثبت نام از متقاضیان تاکسی درون شهری

27-صدور مجوز آژانس تاکسی تلفنی 2مورد

28- پیگیر ی اشیاءووسایل گم شده وعودت به صاحبان آنها

29-معرفی به تعزیرات حکومتی 6مورد

30-پلمپ آژانسهای متخلف 2مورد

31-گشت مشترک با سایر ادارات اماکن عمومی وتعزیرات وصنعت ومعدن وتجارت