پیام شهروندی

پيام هاي شهروندي

 

* استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.

* وجود شهری زیبا ،  مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است.

* تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است.

* احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.

* استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.

* کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.

* زيبايي برون نشانه اي از زيبايي درون است.

* شهر خوب ، تجلي گاه رفتار شهروندان است.

* محيط زيست ميراث پدرانمان نيست بلكه امانت فرزندانمان است.

* هويت اصلي هر شهر رفتار و كردار شهروندان آن است.

* شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.

* موفقيت هر شهرداري لازمه ی مشاركت شهروندان است.

* شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند.

* پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تميز مي‌كنند و شهروندان فهيم آن را پاكيزه نگه مي‌دارند.

* شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم.

* شهروند خوب ،  شهرزیبا  می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب

* شهرنمایشگاه افکار  و فروشگاه رفتار شهروندان است .

* اجرای قوانین مهمتر از وضع آنها است .

* برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده ی قانون باشیم .

* احترام به قانون احترام به خود است .

* چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .

* با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .

* اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .

* رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .

* احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .

* احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .

* نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .

* پرداخت عوارض مساوی با پویایي  شهر است .

* با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.

اموال عمومي امانت خداوند است در دستان ما.

شهر ما خانه‌ي ماست در حفظ و توسعه زيبائي‌هاي آن بكوشيم.

شكستن شاخه‌هاي درختان مثل شكستن بال‌هاي فرشتگان است.

بي تفاوتي نسبت به سرنوشت خود، بزرگترين عامل بدبختي انسانهاست.

شهر خوب و زيبا و سالم محصول مشاركت اجتماعي مسئولين و مردم است.

شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند.

شهر سالم و زيبا٬ حاصل اقدامات جزئي شما شهروندان مهربان است .