واحد انفور ماتیک

1- پشتیبانی ، نظارت و مدیریت عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری و رفع اشکال رایانه ها
2- نظارت بر امور کامپیوترها ، مدیریت و نگهداری شبکه های کامپیوتری سازمان
3- تغییرات سخت افزاری و پیگیری سرویس کامپیوتر در صورت لزوم
4- آموزش پرسنل براساس نیاز شرح وظایف کار مربوطه
5- تهیه پیش نویس در رابطه با اموری که به کامپیوتر مربوط می شود و پیگیری مکاتبات واصله پیرامون موضوع
6- نصب برنامه های نرم افزاری در خصوص  موارد مطروحه
7- بررسی واحدها جهت خرید سیستم های کامپیوتری ارتقاء سیستم ، شبکه سازی کامپیوتری هر واحد به سبب تشخیص نیاز
8- جستجوی اطلاعات مورد نیاز بخشهای مختلف از سایتهای اینترنتی جهت به روز بودن واحدها از آخرین اطلاعات
9- مدیریت و بروز کردن سایت اینترنتی سازمان و همچنین پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری سازمان
10- تهیه شناسنامه برای تمامی کامپیوترهای سازمان به طوری که قطعات، نرم افزارها و تمامی مشخصات هر کامپیوتر در آن ثبت شود.
11- مدیریت کاربران سازمان در استفاده از اینترنت 

12- اداره و هدايت فعاليت هاي سخت افزاري ، نرم افزاري ، آمار و اطلاعات شهرداری

13- برنامه ريزي و هماهنگي سيستم و امكانات شهرداري و بهره گيري حداكثر از آنها در جهت افزايش كارآيي و سرعت بخشيدن به امور محوله.

14- برنامه ريزي و پيگيري جهت اجراي سيستم مكانيزاسيون و تكنولوژي اطلاعات ( IT) در شهرداري.

15- برنامه ريزي و پشتيباني فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري واحدها و سازمانهاي تابعه.

16- مشاوره در تهيه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز كليه واحدها و سازمانهاي تابعه شهرداري.

17- پيگيري جهت اجراي وب سايت اينترنتي شهرداري