اداری کارگزینی

شرح وظایف واحد کارگزینی

 • اعمال و اجرای آيين نامه ها، مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • رسيدگی به تقاضاهای استخدامی و پيشنهاد انتصابات، ترفيعات، ارتقاء گروه، تشويق و توبيخ، جابجايی و نقل و انتقالات كاركنان.
 • اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آيين نامه ها و مقررات استخدامی از جمله بازنشستگی، بازخريد، انفصال و نظاير آن
 • ايجاد وحدت رويه در كليه سازمانهای وابسته به شهرداری.
 • اجرا و ابلاغ مقررات مربوط به كميته انضباطی، هيئت های رسيدگی به تخلفات اداری، تجديد نظر و آراء ديوان عدالت اداری.
 • تشكيل جلسات و اتخاذ تدابير لازم جهت ارتقاء کيفی و کمی كارآيی كارگران نظير كميته های مهارت فنی.
 • شركت در جلسات هيئت های حل اختلاف و شورای كارگاه در اداره كل كار و امور اجتماعی 
  و دفاع از حقوق شهرداری در موارد مذكور.
 • انجام امور مربوط به ارزشيابی و مزايای كاركنان.
 • همكاری با اداره تشكيلات و بهبود روشها تا تصويب سازمان تفصيلی اداری شهرداری و اجرای آن پس از تصويب نهايی.
 • حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی كاركنان شهرداری اعم از كارمند و كارگر (شاغل، بازنشسته و موظفين).
 • اتخاذ تدابير لازم جهت كنترل حضور و غياب كاركنان.
 • انجام محاسبات لازم جهت برقراری حقوق پرسنل بازنشسته رسمی
 • جمع آوری و نگهداری اطلاعات و آمار مربوط به وضعيت پرسنلی كاركنان شهرداری و ثبت مشخصات كاركنان در شبكه رايانه ای جهت تنظيم برنامه ريزی نيروی انسانی.
 • انجام ساير امور مشابه و دستوراتی كه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع می گردد.