مناقصه نوبت دوم پروژه آسفالت

مناقصه نوبت دوم پروژه آسفالت

1393/6/15

نام نویسنده رامین صادقی

 

(آگهی مناقصه نوبت دوم)

شهرداری سنقر به استناد مصوبه شورای اسلامی قصد دارد نسبت به انجام پروژه زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

  1. مهلت دریافت اسناد حداکثر 4 روز پس از انتشار آگهی می باشد.
  2. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب شماره 0105812372001 به نام سپرده شرکت در مناقصه نزد بانک ملی شعبه آیت اله غفاری یا معادل آن ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری سنقر می باشد.
  3. شهرداری در رد یا قبول هر یک یا همه پیشنهادها مختار می باشد ضمناَ هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پروژه

مبلغ (ریال)

مبلغ تضمین

محل تامین اعتبار

آسفالت معابر شهر سنقر

10000000000

40000000

جاری

 

 

آدرس : سنقر – خیابان سلمان فارسی – جنب فرمانداری – شهرداری سنقر     شماره تلفن 08348422110

رامین صادقی شهردار سنقر

 

تگ ها