مصوبه مورخ 1396/6/26

1396/10/26

خلاصه موارد مطرح شده کمیسیون ماده 5 شهر سنقر مورخ 1396/6/26

 

بند مصوبه

متقاضی

نشانی ملک مورد تقاضا

موضوع مورد تقاضا

تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون ماده 5

1

خانم لیلا مقیمیان

خیابان آیت اله طباطبایی – روبروی بنیاد مسکن

تغییر کاربری 8/08 مترمربع از فضای باز و معبر به مسکونی که جزء سند مالکیت ثبتی بوده و مازاد عرض معبر مصوب طرح تفصیلی میباشد.

موافقت شد با حفظ عرض 20 متر مصوب معبر.

 

اخبار مرتبط

تگ ها