مسئول واحد تاکسیرانی

آقای جواد حیدریان سرپرست واحد تاکسیرانی شهرداری سنقر 

شرح وظایف

۱-اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی و ایستگاه ها متناسب با بافت شهری و جمعیت شهر

۲-سرویس دهی به کلیه خطوط . خیابانهای سطح شهر متناسب با ترافیک شهر

۳-اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی

۴-بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه ها و پیشنهاد به مراجع ذیربط قانونی

۵-نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرائی سازمان

۶-نظارت بر سرویس دهی تاکسیرانی در امر برخورد با مردم  و رعایت قوانین و مقررات سازمان

۷-جلب همکاری سایر ارگانها مخصوصا پلیس راهور در جهت تامین رفاه شهروندان.