فعالیت کارکنان خدوم شهرداری زیر بارش شدید باران

1396/11/29

فعالیت کارکنان خدوم شهرداری زیر بارش شدید باران در جهت بازگشایی معابر آبگرفته حدفاصل شهرک اندیشه و شهرک هجرت با نظارت مسئولین واحد عمران.

تگ ها